Особенности и основные вехи истории украинского христианства в контексте государственно-церковных отношений

Авторы:
Палинчак Николай Михайлович
Ужгородский национальный университет

Журнал: Научный диалог

Номер: 7(19)    Год: 2013    Страницы: 179-194

DOI:     УДК:    

Ключевые слова

государство  церковь  государственно-церковные отношения  Украина  уния  state  church  relationship between church and state  Ukraine  union  

Аннотация

В статье проанализированы основные вехи истории украинского христианства с точки зрения политического анализа государственно-церковных отношений. Автор показывает неразрывную связь между государственной и церковной властью, а также демонстрирует влияние внешнеполитических факторов на становление внутригосударственных церковных отношений.

Источники

Академічне релігієзнавство : Підручник / за ред. А. М. Колодного. – Київ : Світ знань, 2000. – 862 с.  
Великий А. Г. Українське християнство / А. Г. Великий. – Іспанія : [б. в.], 1990. – 168 с.  
Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви у віках Х–ХХ : присвячується 2000-літтю Різдва Христового : у 4 т., 5 кн. / І. Власовський. – Нью-Йорк : Саунт Баунд Брук, 1966. – Т. 4, ч. 2 : ХХ. – 416 с.  
Власовський І. 10 літ тому / І. Власовський // Український православний календар на 1953 рік : Видання Української Православної Церкви в США. – С. 98–99.  
Войтович В. Міфи та легенди давньої України / В. Войтович. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2011. – 392 с.  
Воронин О. О. Автокефалія Української Православної Церкви / О. О. Воронин. – Кенсінґтон : Воскресіння, 1990. – 64 с.  
Голубинский Е. Е. Історія Русской Церкви / Е. Е. Голубинский. – Т. І : Период первый, Киевский или Домонгольский : первая половина. – Изданiе второе, испр. и доп., напечатанное Императорскимь обществомь исторiи и древностей россiйскихь при Московскомь Университетѣ. – Москва : Университетская типографiя, 1901. – 958 с. – (Электронная версия : Православная электронная библиотека одинцовского благочиния. – Режим доступа : http://odinblago.ru/golubinskiy/).  
Гудима А. Релігієзнавство : Підручник / А. Гудима. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 362 с.  
Дорошенко Д. І. Історія України (1917–1923) : в 2 томах / Д. І. Дорошенко. – Ужгород, 1930–1932.– Т. І : Доба Центральної Ради. – 1930. – 437 с. – Т. 2 : Українська Гетьманська Держава. – 1932. – 424 с.  
Іванків Є. Український християнський Схід : вибрані статті, поміщені у «Церковному віснику», двотижневику Парафії св. Володимира і Ольги в Чікаґо / Є. Іванків. – Чикаго : [б. в.], 1992. – 245 с.  
Калінін Ю. А. Релігієзнавство : Підручник / Ю. А. Калінін, Є. А. Харьковщенко ; –5-те доопрац. вид. – Київ : Наукова думка, 2000. – 352 с.  
Колодний А. М. Проблеми плюральності релігійного життя України / А. М. Колодний // Релігійна свобода. Законодавство України «Про свободу совісті та релігійні організації» : європейські стандарти та українські реалії : Науковий щорічник. – № 11. – Київ : [б. в.], 2007. – С. 4–8.  
Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография / Н. И. Костомаров. – Київ : Наукова думка, 1989. – 736 с.  
Ленцик В. Українська Католицька Церква в Совєтському Союзі / В. Ленцик // Російщення України : науково-популярний збірник. – Київ : Видання УККА, 1992. – 408 с. – С. 187–200.  
Літопис Руський / ред. О. В. Мишанич ; переклад з давньоруської Л. Є. Махновця. – Київ : Дніпро, 1989. – 592 с.  
Лозко Г. Українське народознавство / Г. Лозко. – Вид. 3-е, доп. та перероб. – Харків : Див, 2005. – 472 с.  
Огієнко І. І. Українська Церква : нариси з історії Української Православної Церкви : у 2-х т. / І. І. Огієнко.– Київ : Україна, 1993. – Т. 1. – 1993. – 147 с.  
Полонська-Василенко Н. Д. Особливості української православної церкви / Н. Д. Полонська-Василенко // Український збірник Інституту для вивчення СССР. – Мюнхен, 1958. – Т. 14. – С. 53–89.  
Слобідський С., протоієрей. Закон Божий : Підручник для сім'ї та школи / Серафим Слобідський. – Вид. 3-є. – Київ : Видавничий відділ УПЦКП, 2004. – 654 с.  
Стебельський Б. Християнство і українська культура / Б. Стебельський // Україна : філософський спадок століть : Хроніка 2000: альманах. – Вип. 39–40. – С. 11–32.  
Стоцький Я. В. Релігійна ситуація в Україні : проблеми і тенденції розвитку (1988–1998) / Я. В. Стоцький. – Тернопіль : Астон, 1999. – 120 с.  
Ющенко П. Київська Церква : Відновлення духовного центру українського народу / П. Ющенко // Україна молода. – 2007. – 5 травня. – С. 7.  

Полный текст статьи

скачать