Значимость факторов локализации производства по оценкам предпринимателей

Авторы:
Дуналь Патрик
Экономический университет в Кракове (Польша)
Плазяк Моника
Педагогический университет имени Комиссии народного образования в Кракове (Польша)
Шиманьска Анна Ирена
Педагогический университет имени Комиссии народного образования в Кракове (Польша)

Журнал: Научный диалог

Номер: 7(31)    Год: 2014    Страницы: 18-38

DOI:     УДК:    

Ключевые слова

локализация предприятия  теории локализации  факторы локализации  enterprise localization  localisation theories  localisation factors  

Аннотация

Рассматриваются факторы, влияющие на принятие решения при выборе территории для размещения производства. Изложены результаты проведенного авторами эмпирического исследования значимости факторов принятия решений o локализации их экономической активности для современных предпринимателей. Применялась техникa углубленного интервью и прямого анкетирования. Раздельно оценивались традиционные факторы локализации компаний в экономическом пространствe и современные, то есть выявленные на более поздних этапах научных исследований, факторы локализации производств. Факторы были распределены по группам. К числу традиционных, или классических, факторов отнесены следующие: «рынки сбыта», «рынки поставок», «недвижимость», «транспортная инфраструктура», «рынок труда», «затраты на ведение бизнеса». К числу современных факторов отнесены группы «экономический климат», «инфраструктурa информатизации и телекоммуникаций», «институты поддержки бизнеса», «yровень и качество жизни», «исторические и культурные традиции», «рынок капитала», «академическaя база». Проводится сравнительный анализ мнений руководителей и специалистов, которые представляют архитектурные компании и строительные предприятия. Отмечается, что классическиe факторы локализации стабильно не теряют важности, однако и современные факторы оцениваются как очень значимые. Доказано, что структура значимости различных факторов для принятия решения зависит от сферы экономической деятельности.

Источники

Budner, W. Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe / W. Budner. - Poznań : Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2004. - 254 s.  
Całczyński, A. Modele i metody lokalizacji ośrodków dystrybucyjnych A. Całczyński. - Warszawa : IWHIW, 1981. - 262 s. - (Monografie i Syntezy nr 14).  
Domański, R. Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne / R. Domański. - Warszawa : PWN, 2007. - 232 s.  
Dorocki, S. Spatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France / S. Dorocki, T. Rachwał, A. I. Szymańska, M. Zdon-Korzeniowska // Current Issues of Tourism Research. - 2012a. - № 2 (2). - S. 20-29.  
Dorocki, S. Polskie gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego, Przedsiębiorczość / S. Dorocki, A. I. Szymańska, M. Zdon-Korzeniowska // Edukacja. - 2013a - № 9. - (w druku).  
Dorocki, S. Case study - agricultural tourism farms / S. Dorocki, A. I. Szymańska, M. Zdon-Korzeniowska // Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces, IGU-Ashgate. - 2013b. - (w druku).  
Dorocki, S. Polskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne / S. Dorocki, A. I. Szymańska, M. Zdon-Korzeniowska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - 2012b. - T. 8(8). - S. 45-60.  
Dziemianowicz, W. Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce / W. Dziemianowicz. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, 1997. - 181 s. - (Studia Regionalne i Lokalne, 21).  
Dziemianowicz, W. Rola władz samorządowych w stymulowaniu napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych / W. Dziemianowicz // Bezpośrednie inwestycje zagraniczne / ed. Z. Olesiński., Warszawa : PWE, 1998. - S. 214-232.  
Fabińska M. Benchmarking regionalny [Electronic resource] / M. Fabińska, T. Piasecki ; Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. - URL : http://www.eedri.pl/pdf/187.pdf.  
Fierla I. Lokalizacja przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / I. Fierla. - Warszawa : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju WSBiP, 1998. - 42 s.  
Hoover, E. M. The Location of Economic Activity / E. M. Hoover. - New York : McGraw-Hill, 1948. - 336 p.  
Isard, W. Location and Space-economy /W. Isard. - New York : J. Wiley and Sons, 1956. - 369 p.  
Karlsson, Ch. Industrial Clusters and Inter-firm Networks : An Introduction / Ch. Karlsson, B. Johansson, R. Stough // Industrial Clusters and Inter-firm Networks / ed. Ch. Karlsson, B. Johansson, R. Stough. - UK, Northampton, MA, USA : Cheltenham, 2005. - S. 1-215.  
Krugman, P. Geography and Trade / P. Krugman. - Cambridge : MIT Press, 1991. - 156 p.  
Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność / I. Fierla, K. Kuciński (red.), Warszawa : Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2001.  
Lösch, A. Die räumliche Ordnung der Wirtschaft / A. Lösch. - Jena : G. Fischer, 1940. - 304 S.  
Marshall, A. Elements of Economics / A. Marshall. - London : MacMillan, 1932.  
McCann, P. Urban and Regional Economics / P. McCann. - Oxford : Oxford University Press, 2001. - 304 p.  
Ohlin, B. G. Inter-regional and International Trade / B. G. Ohlin. - Cambridge : Harvard University Press, 1933.  
Perreur J. Lokalizacja jednostek produkcyjnych / J. Perreur // Ekonomiczna analiza przestrzenna, praca pod kier. C. Ponsarda. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1992. - S. 77-128.  
Rachwał, T. Wydajność i koszty pracy jako czynniki konkurencyjności przemysłu regionów Polski w Unii Europejskiej w ujęciu regionalnym / T. Rachwał, K. Wiedermann, W. Kilar // Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych „Europa bez granic - nowe wyzwania”/ red. D. Ilnicki, K. Janc. - Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. - S. 79-90.  
Stryjakiewicz, T. Nowe spojrzenie na czynniki lokalizacji działalności gospodarczej / T. Stryjakiewicz // Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej / red. I. Jażewicz. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2009. - S. 94-102.  
Tobolska, A. Czynniki lokalizacji fabryk wybranych korporacji międzynarodowych w Polsce / A. Tobolska // Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku : Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / red. M. Wdowicka, L. Mierzejewska. - 2011. - № 15. - S. 55-67.  
Wieloński, A. Lokalizacja działalności gospodarczej : Teoretyczne podstawy / A. Wieloński. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2004. - 70 s.  
Yang, C. H. Identifying and Testing the Decision Making Factors Related to ‘Key Industries’ Choice of Location / C. H. Yang. - Brisbane : Griffith University, 2004. - 176 s.  

Полный текст статьи

скачать