Bologna System and Development of Higher Education in Azerbaijan

Авторы:
Kerimli F.
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin

Журнал: Научный диалог

Номер: 2(14)    Год: 2013    Страницы: 22-32

DOI:     УДК:    

Ключевые слова

Болонский процесс  Европейское образовательное пространство  Азербайджан  зачетные единицы  образовательные кредиты  Bologna process  European educational space  Azerbaijan  credits  educational loans  

Аннотация

The article tackles upon the problem of the Azerbaijani education system’s integration into the Bologna process and the European educational space. The author analyzes such issues as mutual recognition of diplomas, the process of transition to the credit system, studying abroad, the process of student and teacher exchange as well as other forms of interactions between universities.

Источники

2643 nömrəli sərəncam, 2008 – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyası ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 31 yanvar 2008-ci il tarixli 2643 nömrəli Sərəncamı.  
Akifqızı Ü. Tələbələrin şirin yuxusu : Baloniya sistemi / Ü. Akifqızı. – 2012. – Режим доступа : http://www.azadliq.org/content/article/24458523.html.  
Əliyev Y. Ali təhsildə Baloniya prosesi : 5 illik təcrübə nə göstərir / Y. Əliyev // Azərbaycan müəllimi. – 2010. – 25 iyun. – № 24. – s. 9.  
CELT Elmlər Akademiyası. Baloniya sistemi və Azərbaycan təhsili, 2011.  
Hacıyev Ş. Boloniya posesinə keçid Azərbaycan təhsilinin daha da inkişafına xidmət edir / Ş. Hacıyev. – 2009. – Режим доступа : http://www.yap.org.az/region.php?lang=az &menu=1⊂=293&id=3163#.  
Həbibbəyli İ. Bоlоniyа prоsеsi ali məktəblərin həyаtındа yеni mərhələ kimi / İ. Həbibbəyli // Baloniya prosesi kontekstində Azərbaycan təhsili : Еlmi praktiki konfransın materialları. – Bakı, 2008. – s. 5–9.  
Mərdanov М. Cəmiyyətin formalaşmasında ali təhsilin rolu / М. Mərdanov // Ali təhsil və cəmiyyət : elmi-metodik jurnal. – Bakı, 2012. – № 1. – s. 7–9.  
Sevinc. “Ali məktəblərdə təhsil almaq çətinləşir” : Universitetlər isə bakalavr səviyyəsi üzrə kreditlərin sayının artırılmasını dəstəkləmirlər / Sevinc. – 19.04.2012. – Режим доступа : http://www.hafta-ichi.az/news.php?id=6919.  
Təqaüdlər hesabına xaricdə təhsil. – 2012. – Режим доступа : http://www.edu.gov.az/view.php.  

Полный текст статьи

скачать